Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Vedecko - výskumné aktivity

Vedecká profilácia katedry zodpovedá  súčasnému  smerovaniu  odboru sociálna práca v medzinárodnom kontexte  ako aj  individuálnym vedecko-výskumným záujmom členov katedry. Vedecko výskumné aktivity katedry je možné rozdeliť na  krátkodobé  výskumné projekty (7 vnútroinštitucionálnych grantov, zodpovední riešitelia: Mgr. A. Bánovčinová, PhD., Mgr. Beáta Danišová, Mgr. Michaela Hromková, PhD., Mgr. et. Mgr. Katarína Levická,, PhD., Mgr. Peter Patyi, PhD., Mgr. Dominika Uhnáková, Mgr. Klaudia Vidová) a dlhodobé výskumné zámery katedry, ktoré sú focusované na tri hlavné tematické okruhy:


1. sociálna práca s rodinou

VEGA 1/0487/2014 Kľúčové koncepty vybratých systémových teórií pri posudzovaní rizikovosti rodín v intenciách sociálnoprávnej ochrany detí (2014-2016)zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.

APVV- 14- 0646 Analýza potrieb sociálnej služby v oblasti včasnej intervencie v podmienkach Slovenska (2015 – 2019) zodpovedný riešiteľ : prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

VEGA    1/0341/17  Identifikácia prejavov sociálnej rizikovosti rodín vo vybratých indikátoroch a ich vplyv na sociálne fungovanie rodiny (2017-2019) – novo podporený projekt. Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.  www.minedu.sk

APVV-16-0205 „Identifikácia mechanizmov včasnej diagnostiky CAN syndrómu“. Trvanie projektu 07/2017 –06/2021, Poskytovateľ: APVV  – zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.  http://www.apvv.sk/databaza -financovanych -projektov.

 


2. sociálna práca s ohrozenými a rizikovými skupinami

VEGA Možnosti práce s neorganizovanou mládežou  (2006-2009) zodpovedná riešiteľka :  Jana Levická

VEGA 1/0957/11  Evalvácia sociálnych služieb 2011-2013 – zodpovedná riešiteľka: prof. PhDr. Jana Levická, PhD.


3. metodologické otázky sociálnej práce

APVV -0524-12 Identita sociálnej práce v kontexte Slovenska (2013-2017)
TEMPUS PHARE IB JEP 13412/98, Professional Guidance at Social Work Training Placements  (1998-2002) zodpovedná riešiteľka: PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD.

 

Okrem týchto výskumných projektov, ktorých je hlavným garantom KSP FZaSP TU v Trnave, sa členovia KSP podieľajú na medzinárodných výskumných projektoch, v ktorých sú zodpovednými riešiteľmi  naši zahraniční partneri.

Katedra patrí medzi zakladajúce subjekty medzinárodnej organizácie ERIS -  European Research Institute for Social Work, v ktorej katedru zastupujú doc. PhDr. Miriam Slaná,  PhD. a PhDr. Andrej Kállay, PhD.

V  medzinárodnej organizácie CEVS -Centrum pre edukáciu a výskum seniorov zastupuje našu katedru prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD.

Vedecko výskumné aktivity jednotlivých členov katedry sa premietajú do ich publikačnej činnosti, bližšie informácie  viď: personálne zabezpečenie katedry

 

Archív

  Res Socialis 2017 - Zborník vedeckých prác