Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Vedecko - výskumné aktivity

1. Kardiovaskulárne  komorbidity pri  Systémovom  lupus  erythematosus

projekt VEGA

Realizačný tím:

Doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD. – zodpovedný riešiteľ

RNDr. Mária Dubovská, PhD. – zástupca zodpovedného riešiteľa

Doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD.- riešiteľ

        

2. Kontrola eliminácie schistozomózy v rurálnych oblastiach Kene

Minigrant na realizáciu vedecko-výskumnej činnosti na špecifickom  pracovisku v Keni v roku 2017

Realizačný tím:

MVDr. Alžbeta Kaiglová, PhD

RNDr.PaedDr. Jana Špajdelová, PhD (pre laboratórnu časť realizovanú v SR)

 

Vedecko - výskumné zameranie členov katedry:

 

Doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD.:

- monitorovanie radiačnej záťaže pacientov pri rádiologických vyšetreniach
- kontroly kvality a ich zabezpečenie na rádiologických pracoviskách

Doc. RNDr. František Ondriska, PhD.

- monitoring  toxoplazmózy u tehotných žien a pacientov v transplantačnom programe srdca

MVDr. Alžbeta Kaiglová, PhD.

- chemotaktická odpoveď Caenorhabditis elegans na odoranty v moči onkologických pacientov

RNDr. Mária Dubovská, PhD.

- toxické látky a ich vplyv na zdravie človeka

- význam zavedenia vlákniny do stravovacieho režimu detí a mládeže

MUDr. Rastislav Husťak

- spoluriešiteľ pilotného projektu venovaného gastroparéze  v spolupráci s IKEM a 1.lekárskou fakultou Karlovej univerzity

- analýza cholangioskopie