Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Študijné informácie

  Rozvrh hodín

  Konzultačné hodiny

Harmonogram akademického roka 2018 - 2019

 

Odporúčaný študijný plán (MAIS)

 

Ročníkoví vedúci pre akademický rok 2018/2019

1. ročník Bc.  - PhDr. Pekarčíková Jarmila, PhD., MPH
2. ročník Bc. – Doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH
3. ročník Bc. - Mgr. Michaela Machajová, PhD.

1. ročník Mgr.- PhDr. Kristína Grendová, PhD.
2. ročník Mgr. - Doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD.

 

Odborná Prax

Denné štúdium (2.bc, 3.bc) – Povinná odborná prax I., Povinná odborná prax II.

 

Denné štúdium (2.mgr) – Preddiplomová súvislá prax
ROZSAH PRAXE:
180 hodín = 6 týždňov
TERMÍN ODOVZDANIA PRIHLÁŠKY: 18. október 2019
ODOVZDANIE ZÁZNAMNÍKU A POTVRDENIA: 31.marec 2020 (spolu s odovzdaním diplomovej práce)Externé štúdium (2.mgr) – Preddiplomová súvislá prax
ROZSAH PRAXE: 180 hodín = 6 týždňov
TERMÍN ODOVZDANIA PRIHLÁŠKY: 28. jún 2019
ODOVZDANIE ZÁZNAMNÍKU A POTVRDENIA: 29.november 2019 (spolu s odovzdaním diplomovej práce)

 

Záverečné práce

Termín odovzdania záverečných prác: 29.3.2019 odovzdanie záverečnej práce so všetkými protokolmi + záznamník z praxe + prihláška na štátnice prácu sa odporúča nahrať do EZP s predstihom cca týždňa pre vygenerovanie kontroly originality

Témy záverečných prác

Nahlásenie témy bakalárskej práce a Nahlásenie témy magisterskej práce doplniť: "termín odovzdania prihlášky na sekretariát katedry: do 20.5.2019.

 

 

Info o projekte:

Projekt prebiehal v prostredí 68 stredných škôl, ktoré navštevuje vyše 19 000 študentov. Konkrétne merania sa vykonali na 5000 študentoch vo veku 14-18 rokov. Súčasťou meraní boli dotazníky s 255 parametrami o každom študentovi, antropometrické a fyziologhické merania (tlak krvi, telesná výška, hmotnosť, telesné obvody) a odbery krvi. Pri meraniach pomáhalo 146 študentov a 20 pedagógov z RÚVZ BA, zo Slovenskej zdravotníckej univerzity, Lekárskej fakulty UK a stredných zdravotných škôl. RÚVZ BA takúto akciu uskutočňoval aj v prostredí základných škôl v Petržalke.

Cieľom projektu bolo získanie relevantných informácii o výskyte kardiometabolického rizika v populácii študentov stredných škôl, ktoré sú v pôsobnosti BSK. Dôvodom je vysoký výskyt chronických ochorení a ich rizikových faktorov v dospelej populácii SR. Projekt bol realizovaný v spolupráci BSK v partnerstve s RUVZ BA.

Prostredie projektu: 58 stredných škôl a cca 19000 študentov

  • merania vykonané na cca 5000 študentoch vo veku 14-18 rokov
  • 255 údajov o stave zdravia každého studenta
  • Trvanie projektu- apríl 2010- december 2012

Metódy

  1. Dotazníky
  2. antropometrické a fyziologické merania - tlak krvi, tepová frekvencia, telesná výška, hmotnosť, telesné obvody
  3. Odbery krvi

 

Inštrukcie k odovzdaniu záverečných prác

 

Šablóny a metodické postupy

 

Posudky záverečných prác

 

Oznámenie Etickej komisie FZaSP

Milí študenti, v mene predsedu Etickej komisie FZaSP TU, doc. MUDr. Adriany Kršákovej, PhD. si vám dovoľujem oznámiť, že je potrebné vyplniť Žiadosť o schválenie výskumu, ktorú je potrebné doručiť pred každým výskumom, alebo projektom v tlačenej a elektronickej forme na adresu EK FZaSP, doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD., alebo na email tajomníka EK FZaSP

TU: kristina.grendova@truni.sk.

Žiadosť sa vypĺňa najmä pri zbere údajov zo zdravotnej dokumentácie, rôzneho biologickeho materiálu (nie dotaznikoveho prieskumu).

 

Štátna záverečná skúška

 

Magisterské štátnice: 29.-30.5.2019
Bakalárske štátnice:4.-6.6.2019

 

Bakalárske štúdium - okruhy ku štátnym záverečným skúškam podľa starej akreditácie

 

Bakalárske štúdium - okruhy ku štátnym záverečným skúškam podľa novej akreditácie

 

Magisterské štúdium - okruhy ku štátnym záverečným skúškam podľa starej akreditácie

 

Magisterské štúdium - okruhy ku štátnym záverečným skúškam podľa novej akreditácie