Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Študijné informácie

  Konzultačné hodiny

 

Odporúčaný študijný plán (MAIS)

 

Štúdijný program

  Študijný program Ošetrovateľstvo
  Študijný program pre denné štúdium Bc. v odbore Ošetrovateľstvo – ,,stará akreditácia“

 

Harmonogram štúdia na Katedre ošetrovateľstva v akademickom roku 2017 / 2018

Z I M N Ý   S E M E S T E R

Výučbové obdobie:

 • 11.9. 2017 – 15.12. 2017 (14 týždňov)

Súvislá klinická prax:

 • 1.ročník denná forma: 5. -  9. 2. 2018 (40 hodín)
 • 1.ročník externá forma: podľa akreditovaného študijného programu sa prax  nerealizuje
 • 2. ročník denná forma: 5. -  9. 2. 2018 (40 hodín)
 • 2.ročník externá forma: 18. - 22.12. 2017 (40 hodín)
 • 3.ročník denná forma: 29.1 .-  9.2. 2018  (80 hodín)

Zmeny termínov Súvislej klinickej praxe si katedra vyhradzuje v prípade organizačných zmien.

Skúškové obdobie:

 • 16.12. 2017 – 10.2. 2018

 

L E T N Ý  S E M E S T E R

 Výučbové obdobie:

 • 1. a 2. ročník: 12. 2. – 18. 5. 2018
 • 3. ročník:12. 2. – 27.4. 2018

Skúškové obdobie:

 • 1.a 2. ročník: 21.5. – 30.6. 2018

Skúškové obdobie:

 • 3. ročník: 30.4. - 11.5. 2018

Súvislá klinická prax:

 • 1. ročník denná forma: 21.5. -  15.6.  2018 (160 hodín)
 • 1. ročník externá forma: podľa akreditovaného študijného programu sa prax nerealizuje
 • 2. ročník denná forma: 28.5. -  22.6.  2018  (160 hodín)
 • 2. ročník externá forma: 4.6.- 29.6. 2018 (160 hodín)
 • 3. ročník – počas výučby letného semestra (400 hodín)

Prázdninová klinická prax: prípadné zmeny podľa rozpisu na: Katedre ošetrovateľstva (realizuje sa v mesiacoch júl alebo august 2018)

 • 1. ročník denná forma: 160 hodín
 • 2. ročník denná forma: 150 hodín
 • 1. ročník externá forma: podľa akreditovaného študijného programu sa prax nerealizuje
 • 2. ročník externá forma:160 hodín

 

Poznámky:
Zmeny termínov Súvislej klinickej praxe si katedra vyhradzuje v prípade organizačných zmien.

 • V dňoch priebehu Súvislej klinickej praxe (SKP) prebieha skúšanie študentov až po jej skončení v daný deň.
 • Termín na odovzdanie zmluvy pre Súvislú alebo Prázdninovú klinickú prax v mieste bydliska študenta je do 31.3. 2018.

 

Štátne záverečné skúšky – riadny termín:

 • Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP do 31.3. 2018
 • Praktické: 22.5. -23.5. 2018
 • Teoretické: 24.- 25.5. 2018

 

Štátne záverečné skúšky – 1. opravný termín:

 • Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP do 31.5. 2018
 • Praktické: 19.6. 2018
 • Teoretické: 20. 6. 2018

 

Štátne záverečné skúšky – 2. opravný termín:

 • Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP do 30. 6. 2018
 • Praktické: 22.8. 2018
 • Teoretické: 23.8. 2018

 

Ročníkoví vedúci pre akademický rok 2017 / 2018

Denná forma štúdia

 1. ročník Bc. – PhDr. Oľga Kabátová, PhD.
 2. ročník Bc. – PhDr. Alena Dziacka, PhD.
 3. ročník Bc. – PhDr. Jana Martinková, PhD.

Externá forma štúdia

 1. ročník Bc. – PhDr. Andrea Lajdová, PhD.
 2. ročník Bc. - Mgr. Gabriela Doktorová, PhD.

 

Štátna záverečná skúška

  Smernica dekana k ukončeniu štúdia štátnou skúškou

  Prihláška na štátnu bakalársku skúšku

  Smernica rektora TU v Trnave  č. 20/2011

  Metodické usmernenie vedúcej Katedry k záverečným prácam v študijnom odbore "Ošetrovateľstvo"

  Protokol o konzultáciách záverečnej práce

  Školiteľský posudok - vzor

  Oponentský posudok – vzor

  Teoretické štátnicové otázky Bc. akademický rok 2017 / 2018

  Praktické štatnicové otázky Bc. akademický rok 2017 / 2018

  Nová akreditácia, štátnicové otázky

 

Témy na bakalárske práce

  2. ročník Bc denná forma v akademickom roku 2017/18

 

Klinická prax

  Zásady pre vykonávanie ošetrovateľskej praxe platné od 24.08.2016

  Žiadosť o náhradu praxe