Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Partneri a spolupráca

Dôležitou formou internacionalizácie  štúdia na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce  je zapájanie sa  do medzinárodných výskumných projektov. V súčasnosti sú to  projekty  orientované  na výskum ťažkých úrazov mozgu  CENTER TBI, rodovú rovnosť GENOVATE v univerzitnom prostredí  tiež  na vzdelávanie zamerané na problematiku sociálne znevýhodnených skupín, migrantov a budovanie  vhodných  zdravotníckych kapacít ( napríklad projekty Finally, SH-CAPAC )

Medzinárodnú spoluprácu v oblasti vzdelávania realizujeme  na základe medzinárodných programov mobilít Erasmus+.  Študenti a  aj zamestnanci sa majú možnosť zúčastniť štúdijných pobytov a stáži v zahrničí.

Kontakty so zahraničnými partnermi sa realizujú  tiež na základe bilaterálnych dohôd o spolupráci. Medzi  už tradičné aktivity  rátame spoluprácu v rámci zmluvy medzi TU v Trnave  a Univerzitou v Scrantone, USA.  Na fakulte  sa každoročne organizujú  prednášky študentov  a profesorov  z katedry zdravotníckeho manažmentu zo Scrantonu.  Naposledy  v máji 2016 sme hostili  na katedre verejného zdravotníctva aj študentov a profesorov zdravotníckeho manažmentu z University of Central Florida.

Na katedre sociálnej práce TU FZaSP pokračuje spolupráca v rámci medzinárodných  siete ERIS, SOWOSEC (Joint Degree), CEEPUS.

Členky  katedry ošetrovateľstva TU FZaSP  sa zúčastňujú humanitárnych zdravotníckych aktivít zameraných na riešenie problémov migrantov (Grécko) a skúsenosti prenášajú  bezprostredne do vzdelávacieho procesu.

Výsledkom aktivít  fakulty v Afrike je medziodborový študijný program „Vzdelávanie a zdravotníctvo v rozvojovej spolupráci“ - zatiaľ jediný na Slovensku. Je kombináciou študijných odborov predškolská a elementárna pedagogika a verejné zdravotníctvo. Realizuje sa súbežne na Pedagogickej fakulte a Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce TU.

  Informácia o TU Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce v anglickom jazyku