Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Pozvánka na 13. riadne zasadnutie AS TU FZaSP

Dovoľujem si Vás pozvať na 13.riadne zasadnutie Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, ktoré sa uskutoční 23. januára 2018 o 15,00 hod. v zasadacej miestnosti dekana TU FZaSP, 3. poschodie, Univerzitné nám. 1, Trnava.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení
  3. Kooptácia nových členov AS TU FZaSP
  4. Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  5. Schválenie programu 13. riadneho zasadnutia AS TU FZaSP
  6. Voľba podpredsedu za študentskú časť AS TU FZaSP
  7. Návrh zloženia Vedeckej rady TU FZaSP na obdobie 1.1.2018 - 31.12.2021
  8. Správa o činnosti AS TU FZaSP
  9. Rozličné


S úctou
doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD. v. r.
predseda Akademického senátu TU FZaSP