Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Pozvánka na 12. riadne zasadnutie AS TU FZaSP

Dovoľujem si Vás pozvať na 11.riadne zasadnutie Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, ktoré sa uskutoční 5. júna 2017 o 10,00 hod. v zasadacej miestnosti dekana TU FZaSP, 3. poschodie, Univerzitné nám. 1, Trnava.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení
  3. Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  4. Schválenie programu 12. riadneho zasadnutia AS TU FZaSP
  5. Správa volebnej komisie
  6. Vystúpenie kandidáta na funkciu dekana a diskusia s členmi Akademického senátu TU FZaSP a členmi Akademickej obce TU FZaSP
  7. Voľba kandidáta na funkciu dekana TU FZaSP
  8. Rozličné


S úctou
doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD. v. r.
predseda Akademického senátu TU FZaSP

  Pozvánka na 12.riadne zasadnutie Akademického senátu

  Pozvánka Akademickej obce na 12.riadne zasadnutie Akademického senátu

  Kandidát na dekana FZaSP TU

  Slaný Jaroslav CV 2017