• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Pozvánka na 1. riadne zasadnutie AS TU FZaSP

Dovoľujem si Vás pozvať na 1.riadne zasadnutie Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, ktoré sa uskutoční 10. apríla 2019 o 13,30 hod. v zasadacej miestnosti dekana TU FZaSP, 3. poschodie, Univerzitné nám. 1, Trnava.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Informácia o výsledkoch korešpondenčných hlasovaní a tajného hlasovania
  3. Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  4. Správa o činnosti AS TU FZaSP za rok 2018
  5. Voľba zástupcu TU FZaSP v Rade vysokých škôl Slovenskej republiky na obdobie od 1.6.2019 - 31.5.2023
  6. Rozličné


S úctou

PhDr. Kristína Grendová, PhD. v.r.
predseda Akademického senátu TU FZaSP