Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Otvárané študijné programy

 FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE TRNAVSKÁ UNIVERZITA

UNIVERSITAS TYRNAVIENSIS
F A C U LT A S
S A N IT A T IS E T R E R U M S O C IA LU M

INFORMÁCIE O MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA V AKADEMICKOM ROKU 2019/20

Univerzitné námestie 1, 918 43 TRNAVA, Slovakia tel.: +421-33-5939401,

fax: + 421-33-5939493, www.truni.sk

 

CHARAKTERISTIKA A PODMIENKY PRIJÍMACIIEHO KONANIA PRE JEDNOTLIVÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY V AKADEMICKOM ROKU 2019/20


Verejné zdravotníctvo
Ošetrovateľstvo
Sociálna práca
Sociálna práca v zdravotníctve
Riadenie a organizacia sociálnych služieb
Laboratórne a vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Minimálne požiadavky pre uchádzačov na študijné programy

 

VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO

Štúdium v odbore verejné zdravotníctvo prebieha v dvoch formách – denné štúdium a externé štúdium.

 

Charakteristika študijného programu

Verejné zdravotníctvo  v dennej forme štúdia je jednoodborové, organizačne členené́ na I. stupeň denného VŠ štúdia (6 semestrov) – bakalárske (Bc.) a druhý stupeň VŠ štúdia (4 semestre) – magisterské (Mgr.) a tretí stupeň VŠ štúdia (6 semestrov) – doktorandské (PhD.).

Verejné zdravotníctvo v externej forme štúdia je jednoodborové, organizačne členené́ na I. stupeň̌ externého VŠ štúdia bakalárske (8 semestrov) – bakalárske (Bc.), druhý stupeň̌ VŠ štúdia (5 semestrov) – magisterské (Mgr.) a tretí́ stupeň̌  VŠ štúdia (8 semestrov) – doktorandské (PhD.).

Študijný́ program vychádza z vízie rozvoja verejného zdravotníctva tak, ako ho definujú medzinárodné inštitúcie (EU, Svetová zdravotnícka organizácia, Európske centrum pre prevenciu a kontrolu ochorení, ASPHER), je koncipované tak, aby bolo v súlade s Lisabonským procesom.

Študijný program je súbor predmetov, ktoré pozostávajú zo vzdelávacích činností ktorými sú najmä prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, stáž, exkurzia, odborná prax, štátna skúška. Študijný plán je zostavený z povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov tak, aby minimálny počet kreditov získaných splnením určených podmienok bol vsúlade so Študijným poriadkom Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity.

V bakalárskom stupni dennej formy štúdia je povinnou súčasťou výučby aj absolvovanie odbornej praxe v trvaní 240 hodín v zariadeniach primárnej zdravotníckej prevencie, na úradoch verejného zdravotníctva, organizáciách poskytujúcich pracovnú zdravotnú službu . V  bakalárskom stupni externej formy štúdia sa prax uskutoční v 8. semestri. V oboch prípadoch je dôležité, aby prax čo najviac súvisela s témou bakalárskej  práce.

V magisterskom stupni štúdia v oboch formách je povinnou  súčasťou výučby aj absolvovanie 6 týždňovej súvislej  preddiplomovej  praxe v trvaní 180 hodín v zariadení́, ktoré́ priamo súvisí́ s témou  diplomovej práce. Prax študent absolvuje v 4. semestri denného štúdia a v 5. semestri externého štúdia.

 

Profil absolventa bakalárskeho štúdia

Absolvent študijného odboru Verejné zdravotníctvo je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom pripravený samostatne vykonávať odborné činnosti v oblasti podpory a ochrany zdravia a primárnej prevencie.
Kompetencie absolventa verejného zdravotníctva:

 • vykonávať štátny zdravotný dozor na úseku životného a pracovného prostredia, ochrany zdravia pri práci, vytvárania a ochrany zdravých životných a pracovných podmienok detí a mládeže, na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
 • vykonávať epidemiologický dohľad a z neho vyplývajúce odborné činnosti,
 • vykonávať aktivity v súlade so zásadami a koncepciou štátnej zdravotnej politiky a zúčastňovať sa na plnení cieľov programov podpory zdravia a zdravotno- výchovných projektov.

Absolvent verejného zdravotníctva má teoretické vedomosti, praktické schopnosti a zručnosti zo všeobecných a preventívnych medicínskych odborov, ktoré bude využívať v podpore a ochraňovaní zdravia, v prevencii vzniku chorôb, vo vzdelávaní a motivovaní k zdravému spôsobu života jednotlivca, rodiny, komunity a celej spoločnosti.

Absolvent:

 • má základné poznatky z biomedicínskych odborov, používa odbornú terminológiu, vie zdôvodniť preventívne, diagnostické a terapeutické metódy a postupy, ošetrovateľské intervencie,
 • aplikuje poznatky z epidemiológie a hygieny s dôrazom na pochopenie syntézy jednoty organizmu a prostredia v zdraví a chorobe, ovláda zber, spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov hygienicko-epidemiologických činností a štúdií,
 • uplatňuje základy metodológie, medicínskej informatiky a štatistiky v praxi aj výskume,
 • je schopný zdôvodniť a aplikovať použitie epidemiologických metód, metód procesu ochrany a podpory zdravia a poznatkov z práva a legislatívy v terénnej praxi,
 • interpretuje a následne aplikuje legislatívu, plánovanie a manažment vo verejnom zdravotníctve, riadenie zdravotnej, sociálnej a environmentálnej politiky,
 • navrhuje proces, metódy, formy a prostriedky výchovy k zdraviu zamerané na formovanie zdravého spôsobu života,
 • ovláda cudzí jazyk na úrovni, ktorá mu umožní orientáciu v zahraničnej odbornej literatúre, je schopný permanentne získavať najnovšie poznatky, ďalej sa vzdelávať a aktívne prenášať získané poznatky do praxe,
 • ovláda základy vedeckej práce vo svojom odbore, ovláda spôsoby získavania vedeckých a odborných informácií,
 • je schopný organizovať si vlastné vzdelávanie a výskum, udržuje kontakt s novými poznatkami vo svojom odbore a pokračuje vo vlastnom profesionálnom rozvoji.

 

Uplatnenie absolventa bakalárskeho štúdia

Absolvent verejného zdravotníctva má vstúpiť do praxe ako presvedčený zástanca nezávislosti svojej profesie, moderných trendov teórie a praxe vo verejnom zdravotníctve. Absolvent sa uplatní ako zdravotnícky pracovník v nasledujúcich organizáciách:

 • všetkých odboroch regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ),

v nemocniciach pri ochrane zdravia pacientov a pracovníkov (nemocničný hygienik),

 • v zariadeniach mimo rezortu zdravotníctva na úseku ochrany zdravia, životného a pracovného prostredia,
 • výskumných ústavoch so zameraním na: neprenosné hromadne sa vyskytujúce choroby, životné prostredie a zdravie,  prenosné choroby, pracovné prostredie a zdravie,
 • v poradniach zdravia,
 • inšpektorátoch práce,
 • štátnej správe (odbory zdravotníctva, životného prostredia),
 • samospráve: v problematike ochrany a podpory zdravia ľudí, vplyvoch  prostredia na zdravie, preventívnych programoch.

 

Profil absolventa magisterského štúdia

Absolvent študijného odboru verejné zdravotníctvo je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom pripravený samostatne vykonávať odborné činnosti v oblasti podpory a ochrany zdravia, primárnej prevencie a v oblasti klinickej epidemiológie a výskumu.

Kompetencie absolventa verejného zdravotníctva:

 • vykonávať štátny zdravotný dozor na úseku životného a pracovného prostredia, ochrany zdravia pri práci, vytvárania a ochrany zdravých životných a pracovných podmienok detí a mládeže, na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
 • vykonávať epidemiologický dohľad a z neho vyplývajúce odborné činnosti,
 • vykonávať aktivity v súlade so zásadami a koncepciou štátnej zdravotnej politiky  a zúčastňovať sa na plnení cieľov programov podpory zdravia a zdravotno -  výchovných projektov,
 • plánovanie činností súvisiacich s dopadom na zdravie,
 • vykonávať zdravotnícku administratívu,
 • vykonávať expertízne činnosti, analýzy zdravotného stavu populácie a príčin jeho  zmien, poradenstvo,
 • vzdelávanie a výskumná činnosť.

Absolvent verejného zdravotníctva má teoretické vedomosti a praktické schopnosti a zručnosti, ktoré sú potrebné pri práci vo verejnom i súkromnom sektore v oblasti rozvoja, podpory a ochrany zdravia, pri plánovaní činností s dopadom na zdravie, zdravotníckej administratíve.

Absolvent:

 • má vedomosti v oblasti klinickej epidemiológie, medicíne založenej na dôkazoch,
 • má vedomosti v oblasti podpory a ochrany zdravia jednotlivca a spoločnosti, pripravuje a plánuje obsahový, časový aj rozpočtový rámec projektov v oblasti  ochrany a podpory zdravia, taktiež pripravuje, plánuje a hodnotí účinnosť intervenčných programov,
 • aplikuje legislatívu, plánovanie a manažment vo verejnom zdravotníctve, riadenie zdravotnej, sociálnej a environmentálnej politiky,
 • hodnotí ukazovatele zdravia a následne navrhuje riešenia na zlepšenie,  objektivizuje fyzikálne, chemické a biologické faktory životného a pracovného prostredia,
 • definuje a dodržiava zdravotnícku etiku, základy metodológie v praxi a výskume  a medicínsku informatiku a štatistiku, vie zdôvodniť vymedzené ošetrovateľské,  preventívne, diagnostické a terapeutické metódy a postupy,
 • vykonáva manažment kvality a manažment ľudských zdrojov,
 • definuje a analyzuje problematiku nozokomiálnych infekcií, dezinfekcie sterilizácie, rezistencie na ATB v nemocničnom zariadení a v komunite,
 • posudzuje a vyhodnocuje riziká a zdravotné potreby komunity (pracoviska, podniku),
 • má vedomosti v oblasti vedy a výskumu, analyzuje a interpretuje štatistické údaje,  vie použiť štatistické spracovanie údajov na univariantnej, bivariantnej  a multivariantnej úrovni,
 • komunikuje na profesionálnej úrovni vo svojom odbore, ovláda cudzí jazyk na  úrovni, ktorá mu umožní orientáciu v zahraničnej odbornej literatúre, je schopný  organizovať si vlastné vzdelávanie a výskum,
 • je schopný permanentne získavať najnovšie poznatky, ďalej sa vzdelávať  a aktívne prenášať získané poznatky do praxe,
 • ovláda základy vedeckej práce vo svojom odbore a ovláda spôsoby získavania vedeckých a odborných informácií,
 • diskutuje a prezentuje rôznym spôsobom odborné problémy a ich riešenia, je  schopný porozumieť a vysvetliť kvantitatívne rozmery problému,
 • udržuje kontakt s novými poznatkami vo svojom odbore a pokračuje vo vlastnom profesionálnom rozvoji, diskutuje a prezentuje rôznym spôsobom odborné problémy a ich riešenia, udržuje kontakt s novými poznatkami vo svojom odbore  a pokračuje vo vlastnom profesionálnom rozvoji.

 

Uplatnenie absolventa magisterského štúdi

 • štátna správa: ministerstvá a odbory zdravotníctva, životného prostredia, úrady verejného zdravotníctva,
 • samospráva: problematika ochrany a podpory zdravia ľudí, vplyvy prostredia na zdravie, preventívne programy,
 • služby zdravia pri práci: bezpečnostnotechnická služba alebo pracovná zdravotná služba,
 • nemocnice a iné zdravotnícke zariadenia v ktorých vykonáva spravidla rozvoj programov a hodnotenie kvality poskytovaných služieb,
 • ako výskumný pracovník so zameraním najmä na štúdium výskytu, príčin, a následkov prenosných a neprenosných hromadne sa vyskytujúcich ochorení, vplyvov životného prostredia a pracovného prostredia na zdravie, a iné,
 • ako konzultant pre prípravu, realizáciu a hodnotenie projektov vo verejnom zdravotníctve,
 • farmaceutické firmy pri klinickom skúšaní liekov,
 • poskytovanie konzultácii pri úprave životného štýlu jednotlivcom,
 • inšpektoráty práce,
 • vzdelávacie inštitúcie.

 

Prijímacie konanie

Prijímanie uchádzačov pre prvý stupeň VŠ štúdia – bakalársky - prebieha bez prijímacích skúšok podľa výsledkov zo strednej školy na základe výberového konania. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania a  nešpecifické hodnotenie: znalosť anglického alebo nemeckého jazyka (maturitná skúška, certifikát). Uchádzač, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v zahraničí predloží nostrifikované doklady o vzdelaní v súlade s ustanoveniami vyhlášky č. 207/1993 Z. z.  Požiadavky na prijatie študentov zo zahraničia sú také isté ako na študentov, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky.

   Podmienka pre zaradenie prihlášky do výberového konania pri externej forme štúdia v Bc. stupni je  dokladovať ukončené stredoškolské vzdelanie. Podmienkou pre otvorenie ročníka v externej forme štúdia je minimálny počet 6 uchádzačov.

Uchádzači o druhý stupeň VŠ štúdia - magisterské - v dennej aj externej forme v odbore Verejné zdravotníctvo musia mať ukončené bakalárske štúdium v odbore Verejné zdravotníctvo a nešpecifické hodnotenie: účasť v ŠVOČ, v projektoch, na súťažiach a podobne. Podmienkou pre otvorenie ročníka v externej forme štúdia je minimálny počet 6 uchádzačov.

Predpokladaný́ počet prijatých uchádzačov v prvom stupni štúdia (Bc.) je 80 študentov a v druhom stupni štúdia (Mgr.) je 55 študentov.

 

OŠETROVATEĽSTVO

Štúdium v odbore Ošetrovateľstvo prebieha: I. stupeň (Bc.) v dennej i externej forme štúdia

 

Charakteristika študijného programu

Štúdium obsahom a rozsahom zodpovedá smerniciam Európskej únie č. 77/452 EEC, 77/453 EEC, 81/1057 EEC pre regulované povolanie sestry.

Vysokoškolské vzdelávanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore Ošetrovateľstvo trvá v dennej forme štúdia 3 roky (t.j. 6 semestrov) a zahŕňa 4 600 hodín výučby, z ktorej teoretická výučba predstavuje najmenej jednu tretinu a praktická výučba najmenej jednu polovicu výučby. Obsah i počet hodín vzdelávania v externej forme štúdia je totožný s dennou formou štúdia, avšak je rozdelený do 4. ročníkov (t.j. 8 semestrov).

Štúdiom sa získavajú vedomosti z medicínskych a humanitných vedných odborov, ktoré spolu úzko súvisia a pomáhajú študentom pochopiť zákonitosti prebiehajúce v biopsychosociálnom prostredí človeka. Štúdium je koncipované tak, aby študent postupne získaval vedomosti z anatómie a fyziológie ľudského tela a tak pochopil patologické procesy prebiehajúce pri jednotlivých ochoreniach. Dôležité je, aby poznal správanie sa človeka v zdraví a chorobe, etiku profesie, legislatívu, všeobecné zásady ošetrovateľskej praxe, získal klinické skúsenosti z odborných pracovísk pod odborným dohľadom zdravotníckych profesionálov.

Teoretická výučba je časť vzdelávania študentov, na základe ktorej získavajú vedomosti potrebné na organizovanie, plánovanie, poskytovanie a vyhodnotenie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti. Vykonáva sa vo vzdelávacích ustanovizniach zameraných na prípravu sestier a uskutočňujú ju najmä pedagogickí zamestnanci, ktorí sú odborne spôsobilí na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní sestra. Teoretická výučba je vyvážená a koordinovaná s praktickou výučbou tak, aby mal študent možnosť aplikovať teoretické poznatky v praxi, zaujímať k nim postoj, hľadať odpovede na otázky a získavať najnovšie metódy a spôsoby práce. Praktická výučba je časť vzdelávania študentov, na základe ktorej získavajú schopnosti plánovať, poskytovať a vyhodnocovať požadovanú ošetrovateľskú starostlivosť v priamom kontakte so zdravým alebo s chorým jedincom alebo komunitou, učia sa pracovať v tíme a viesť takýto tím, organizovať ošetrovateľskú starostlivosť vrátane zdravotnej výchovy pre jednotlivcov a malé skupiny v zdravotníckych zariadeniach alebo pre komunity. Výučba sa uskutočňuje v nemocniciach a v iných zdravotníckych zariadeniach a v komunite pod odborným dohľadom pedagogických zamestnancov, ktorí sú odborne spôsobilí na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní sestra. Na vyučovacom procese sa môže zúčastniť aj iný kvalifikovaný personál. Študenti sa zúčastňujú na práci príslušných klinických pracovísk, kde majú možnosť zoznámiť sa  s organizáciou, systémom a špecifikami práce, čo prispieva k ich odbornému vzdelávaniu a umožňuje naučiť sa prevziať zodpovednosť súvisiacu s ošetrovateľskou starostlivosťou. Štúdium zahŕňa aj povinnú klinickú a letnú prázdninovú prax.

 

Profil absolventa

Absolventi bakalárskeho štúdia získavajú odbornú spôsobilosť pre poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti a sú schopní plniť požiadavky odboru, ktorý v sebe integruje ošetrovateľské teórie s vedeckými poznatkami z iných odborov a praxe. Ošetrovateľská starostlivosť je zameraná na individuálne plnenie a vyhodnocovanie ošetrovateľských potrieb jednotlivca, rodiny a komunity. Poskytuje potrebné informácie k podpore a udržiavaniu zdravia zdravým, chorým, handicapovaným a zomierajúcim. Absolvent bakalárskeho štúdia poskytuje kontinuálnu ošetrovateľskú starostlivosť formou ošetrovateľského procesu vo všetkých typoch na všetkých úrovniach zdravotníckych zariadení. Edukuje jedinca a ochraňuje jeho práva, rodiny a komunity v súvislosti s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti. Riadi sa platnou legislatívou, ktorá je potrebná pre výkon ošetrovateľského povolania. Štandardy vedomostí: teoreticky ovláda a prakticky využíva odbornú ošetrovateľskú terminológiu, má poznatky z ošetrovateľskej teórie, ošetrovateľských techník, z klinických medicínskych disciplín a zo základov sociálnych a behaviorálnych vied, ovláda koncepcie výchovy k zdraviu a strategických dokumentov podpory zdravia, identifikuje a špecifikuje determinanty, ktoré ovplyvňujú zdravie, osobu, prostredie a ošetrovateľskú prax, teoreticky je pripravený a v praxi pracuje metódou ošetrovateľského procesu, vie integrovať poznatky z teórií a modelov v ošetrovateľstve a uplatniť ich v ošetrovateľskej praxi, dokáže samostatne myslieť, pohotovo reagovať.

Štandardy zručností: ovláda praktické postupy pri diagnostických, liečebných a ošetrovateľských výkonoch, využíva nové technológie v ošetrovateľskej praxi na základe získaných psychomotorických, kognitívnych a afektívnych zručností, schopností, zavádza nové technológie a postupy do klinickej praxe v rámci ošetrovateľstva, poskytuje odbornú ošetrovateľskú prax založenú na dôkazoch, využíva aplikáciu modelov, posudzovacích stupníc na hodnotenie zdravia a zdravotného stavu klienta, analyzuje problémy a robí rozhodnutia v spolupráci s klientom, s cieľom optimalizovať klientov zdravotný stav, využíva komunikačné zručnosti v rámci zdravotníckeho tímu, v prístupe k jednotlivcovi, rodine a komunite, napreduje vo vlastnom profesijnom vývoji v rámci odboru, dodržiava etické princípy stanovené v Etickom kódexe sestry.

Štandardy kvality osobnosti: vie samostatne kriticky myslieť, pohotovo reagovať, cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať, je schopný samostatne, tvorivo a koncepčne riešiť profesionálne úlohy v tíme a niesť za ne zodpovednosť, je schopný formovať vlastnú osobnosť v empatickom približovaní sa k ľuďom a prostrediu, v ktorom pracuje, podieľa sa na vzdelávaní  jednotlivcov, rodín, komunít a vie ich získať pre spoluprácu pri upevňovaní a podpore zdravia, zaujíma sa o vývoj svojho odboru štúdiom odbornej literatúry, tvorivou činnosťou  a výskumom sa podieľať na jeho rozvoji.

 

Uplatnenie absolventa bakalárskeho štúdia

Absolvent študijného odboru získava základnú kvalifikáciu na výkon povolania sestry. Uplatní sa ako sestra v ošetrovateľskej praxi na lôžkových pracoviskách zdravotníckych zariadení, v primárnej zdravotnej starostlivosti, v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti a podieľa sa na riadení ošetrovateľskej starostlivosti a na edukácii v ošetrovateľstve.

 

Prijímacie konanie

Na študijný program v študijnom odbore Ošetrovateľstvo  je v zmysle § 56 Zákona č. 131/2002 o vysokých školách základnou podmienkou prijatia na štúdium získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania. Prijímanie uchádzačov pre I. stupeň VŠ štúdia v dennej forme prebieha výberovým konaním na základe študijných výsledkov zo strednej školy. Uchádzač musí byť zdravotne spôsobilý. Vzhľadom k tomu, že obsahovo je študijný program zhodný pre obe formy štúdia (a teda aj počet hodín praxe), podmienky pre prijatie do externej formy štúdia sú rovnaké, ako podmienky pre prijatie do dennej formy štúdia.
Predpokladaný počet uchádzačov do DŠ: 100

Predpokladaný počet uchádzačov do EŠ: 50

 

SOCIÁLNA PRÁCA

Študijný program v odbore sociálna práca je akreditovaným študijným programom, ktorý sa realizuje v dvoch formách – denné štúdium a externé štúdium.

 

Charakteristika študijného programu

Sociálna práca je jednoodborové štúdium zamerané na prípravu profesionálov pre oblasť sociálnej práce na všetkých úrovniach. Študijný program je koncipovaný tak, aby  zodpovedal  medzinárodným štandardom pre vzdelávanie v sociálnej práci. 

Organizačne je štúdium členené na dva stupne:

(Bc.) stupeň VŠ štúdia  v trvaní  6 semestrov v dennej forme štúdia a  8 semestrov v externej forme štúdia.

(Mgr.) stupeň VŠ štúdia v trvaní  4 semestrov  v dennej forme štúdia a 5 semestrov v externej forme štúdia. 

Štúdium v odbore Sociálna práca pripravuje vysokoškolsky vzdelaných, samostatných pracovníkov schopných zabezpečovať, koordinovať a priamo realizovať sociálnu prácu, súčasťou ktorej je aj  poskytovanie sociálnej starostlivosti a pomoci určenej  všetkým  skupinám  obyvateľov odkázaným na niektorý z druhov a foriem sociálnej práce a sociálnych služieb.  

Študijné programy pre obidva stupne sú zostavené tak, aby poskytovali príležitosť pre získanie teoretického poznania potrebného pre výkon sociálnej práce v praxi a tiež pre nácvik a rozvoj praktických zručností najmä prostredníctvom odbornej praxe a supervízie. V štúdiu sa kladie dôraz na samostatnú a kreatívnu prácu študenta, rozvoj jeho kritického myslenia a podporu jeho profesionálneho rozvoja. 

Sociálna práca je multidisciplinárnou oblasťou vedeckého poznania, ktorá sa zaoberá vedeckým poznávaním sociálnych problémov – ich vznikom, príčinami, možnosťami riešenia, otázkou zodpovednosti občana aj štátu, optimálnou mierou a formami pomoci pre jednotlivca, skupinu či komunitu.  Študijný program je organizovaný tak, aby pripravil budúcich absolventov pre výkon sociálnej práce v priamej praxi s klientom, v oblasti organizačnej a riadiacej činnosti so zameraním na sociálnu prácu a sociálne služby ako aj pre  vedecko-výskumnú prácu v tejto oblasti. 

Absolventi nášho študijného programu sociálna práca (Bc., Mgr.) majú možnosť uplatniť sa v zariadeniach a inštitúciách, ktoré pôsobia v rezortoch:

 • ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • ministerstva školstva,
 • ministerstva zdravotníctva,
 • ministerstva vnútra,
 • ministerstva spravodlivosti,
 • a v medzinárodných inštitúciách ako napr. UNICEF, UNHCR a podobne.

Hlavným ťažiskom  uplatnenia absolventov študijného programu sociálna práca  je priama prax realizovaná:

 • priamo v teréne,
 • v organizáciách  štátnej správy a samosprávy,
 • v neziskových organizáciách, ktoré realizujú sociálnu prácu a sociálne služby.

Absolventi  študijného programu sociálna práca  majú možnosť uplatniť sa v nasledovných inštitúciách:

 • detské domovy,
 • zariadenia pre seniorov,
 • reedukačné domovy,
 • azylové domy,
 • krízové centrá,
 • resocializačné zariadenia,
 • úrady práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • ústavy pre výkon trestu odňatia slobody,
 • komunitné centrá a nízkoprahové centrá,
 • zdravotnícke  zariadenia – nemocnice, kúpele, sanatóriá, LDCH, hospicové zariadenia a pod.

 

Prijímacie konanie:

Prijímanie uchádzačov pre I. stupeň VŠ štúdia sa realizuje na základe výberového konania podľa výsledkov zo strednej školy.

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov pre dennú formu štúdia - 50, pre externú formu štúdia - 40.

Prijatie na II. stupeň VŠ štúdia sa realizuje na základe výberového konania a úspešného ukončenia I. stupňa VŠ štúdia, kde sa bude brať do úvahy vážený priemer za študijné výsledky na bakalárskom stupni štúdia. 

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov do dennej formy štúdia - 40.

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov do externej formy štúdia - 40.

 

RIADENIE A ORGANIZÁCIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Magisterské štúdium v odbore Riadenia a organizácia sociálnych služieb prebieha v dvoch formách – denné štúdium a externé štúdium.

Organizačne je štúdium členené na 4 semestre – (denné štúdium), 5 semestrov (externé štúdium). 

 

Charakteristika študijného programu

Magisterský študijný program je koncipovaný tak, aby sa mohol absolvent po jeho ukončení úspešne uplatniť v manažérskych pozíciách najmä v zariadeniach sociálnych služieb a subjektov angažovaných v oblasti sociálnej práce.
Magisterský programu je akreditovaný aj ako spoločný študijný program (joint degree), v spolupráci so zahraničnými partnermi: Univerzita Debrecén, Fachhochschule Campus Wien, Ostravská univerzita, Hochschule München, Univerzita Katowice a ďalšími partnermi. Študijný program je výsledkom projektu SOWOSEC, ktorý spolu s uvedenými partnermi realizovala Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave.

Súčasťou obsahu tohto programu sú aj predmety, ktoré kultivujú osobnosť študenta, poskytujú mu široký rozhľad a robia ho citlivým na etické dimenzie sociálnej práce.

Absolventi magisterského štúdia v študijnom programe Riadenie a organizácia sociálnych služieb sa môžu uplatniť v pracovných pozíciách:

 • ako riadiaci zamestnanci na úrovni stredného a vyššieho manažmentu vo všetkých organizáciách poskytujúcich alebo koordinujúcich sociálne služby. To zahrňuje ako celkové vedenie organizácie, tak aj vedenie tímov, samostatných agend, rôznych úsekov alebo medziodborovej spolupráce,
 • ako zamestnanci, ktorí vedú a podporujú odborný rast nových a začínajúcich pracovníkov a zabezpečujú praktickú výučbu na pracoviskách,
 • ako zamestnanci pre plánovanie arealizáciu regionálnych, národných amedzinárodných projektov, pracovníci vnadnárodných inštitúciách vdanej oblasti,
 • ako zamestnanci v oblasti fundraisingu organizácie,
 • ako vedúci zamestnanci voblasti manažmentu kvality, evaluácie, školenia a ďalšieho vzdelávania v v sociálnych inštitúciách,
 • ako výskumníci, analytici a koncepční zamestnanci v inštitúciách zaoberajúcich sa riadením sociálnych služieb na úrovni lokálnej, oblastnej a centrálnej,
 • ako zamestnanci vykonávajúci poradenské funkcie vo verejnej správe, poprípade politickej reprezentácii, v zvláštnom prípade pri vedení oddelenia vo vzťahu ku komunitnému plánovaniu,
 • ako vedúci zamestnanci v personálnej úrovni organizácie poskytujúcej alebo koordinujúcej sociálne služby.

 

Prijímacie konanie:

Prijatie na II. stupeň VŠ štúdia na základe výberového konania a úspešného ukončenia I. stupňa VŠ štúdia, kde sa bude brať do úvahy vážený priemer za študijné

výsledky za 3 roky.

Predpokladaný počet prijatých na II. stupeň VŠ štúdia denná forma – 30 – 40 uchádzačov, externá forma – 30 – 40  uchádzačov.

 

SOCIÁLNA PRÁCA V ZDRAVOTNÍCTVE

Štúdium v odbore sociálna práca v zdravotníctve prebieha v dvoch formách – denné štúdium a externé štúdium.

Organizačne je štúdium členené na6 semestrov (denné štúdium), 8 semestrov (externé štúdium).

 

Charakteristika študijného programu

Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v študijnom odbore sociálna práca v zdravotníctve sa získa štúdiom podľa akreditovaného bakalárskeho študijného programu. V študijnom programe sa kladie zvýšený dôraz na výber predmetov s praktickým zameraním využiteľných pre širokú oblasť budúcich zamestnávateľov, samostatnú a kreatívnu prácu študenta, prácu s domácimi a zahraničnými publikáciami a rozvoj kritického myslenia, využitie multimediálnych prostriedkov pri výučbe, prípravu a podporu študentov pre medzinárodné študentské mobility.

 

Obsah bakalárskeho študijného programu

Bakalársky študijný program vychádza zo vzdelávacích, hodnotových a vedeckých zámerov fakulty v oblasti vzdelávacieho a výchovného procesu. Je koncipovaný tak, aby študent trojročného bakalárskeho štúdia získal potrebné teoretické poznatky, ktoré vie vhodne aplikovať v praktickej sociálnej práci a tiež, aby mal predpoklady pokračovať v magisterskom štúdiu.

Bakalársky študijný program je zostavený tak, aby sa po jeho ukončení mohol absolvent úspešne uplatniť v niektorej z oblastí sociálnej práce.
Študijný program na fakulte sa svojím obsahom a zameraním usiluje čo najviac priblížiť študijným programom tohto typu realizovaným v krajinách EU, čo sa premieta najmä v zavedení odbornej praxe a supervízie.

 

Profil absolventa

Absolvent študijného odboru sociálna práca vzdravotníctve je kvalifikovaný sociálny pracovník so širokým odborným profilom, schopný samostatne vykonávať odborné činnosti v oblasti sociálnej práce, najmä so zameraním na zdravotno-sociálnu problematiku na jednotlivých úrovniach štátnej správy, samosprávy a neštátnych subjektov.

Absolvent bakalárskeho štúdia odboru sociálna práca v zdravotníctve je pripravený:

 • poskytovať poradenstvo pre osoby so zdravotným postihnutím, chronicky chorým, osobám užívajúcim návykové látky a seniorom,
 • vykonávať terénnu sociálnu prácu, ktorá je zameraná na prevenciu, vyhľadávaciu činnosť a pedagogicko-výchovné aktivity,
 • pracovať v sociálno-právnej oblasti,
 • podieľať sa na príprave sociálneho výskumu.

Uplatnenie absolventa v:

 • zdravotníckych zariadeniach vrátane kúpeľov,
 • inštitúciách štátnej správy a samosprávy,
 • zariadeniach sociálnych služieb,
 • neštátnych, neziskových a cirkevných organizáciách.

 

Prijímacie konanie

Prijímanie uchádzačov pre I. stupeň VŠ štúdia na základe výberového konania podľa výsledkov zo strednej školy.

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov Bc. denné - 20, externé - 20.

 

LABORATÓRNE VYŠETROVACIE METÓDY V ZDRAVOTNÍCTVE

Štúdium v odbore Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve prebieha v dvoch formách – denné a externé štúdium.

Štúdium je jednoodborové. Organizačne je členené na I. stupeň VŠ štúdia Bc.   6 semestrov  denná forma a 8 semestrov externá forma – a II. stupeň VŠ štúdia Mgr.  4 semestre denná forma a 5 semestrov externá forma.

 

Charakteristika študijného programu

Cieľom štúdia je príprava absolventov na riešenie najzložitejších problémov laboratórnej medicíny, čo si vyžaduje nadobudnutie ucelených vedomostí a potrebných zručností zo základných medicínskych predmetov, základov patológie a preklinických disciplín, laboratórnych vyšetrovacích metód používaných v medicíne, základov klinických disciplín, základov aplikácie laboratórnych metód v liečebno-preventívnej činnosti, z predmetov potrebných pre hodnotenie výsledkov získaných výstupom laboratórnych a klinických metód ako aj výpočtovej techniky.

 

Profil absolventa:

Absolvent bude schopný samostatne vykonávať pridelené úlohy na oddeleniach laboratórnej medicíny (klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie, mikrobiológie, imunológie, genetiky, toxikológie, patologickej anatómie, klinickej farmakológie, funkčnej diagnostiky ako aj v príbuzných diagnostických odboroch napr. forenzných laboratóriách a pod.)

Absolventi môžu nájsť uplatnenie aj vo výskume a vývoji, ovládajú spôsoby získavania vedeckých a odborných vedomostí vo svojom odbore, dokážu pracovať efektívne ako členovia výskumného tímu, organizovať si vlastné vzdelávanie a udržiavať kontakt s vývojom vo svojom odbore, ako aj uplatňovať etické princípy vo svojej praxi.

V odbore Laboratórne vyšetrovacie metóda je možné konať doktorandské štúdium (PhD.).

 

Prijímacie konanie:

Prijímanie uchádzačov pre I. stupeň VŠ štúdia v dennej forme prebieha výberovým konaním na základe študijných výsledkov zo strednej školy a zároveň hodnotenia výsledkov z profilových predmetov biológia, chémia a fyzika a nešpecifického hodnotenia: znalosť anglického jazyka (maturitná skúška, certifikát z AJ), účasť na SOČ.

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov na Bc. stupeň – 100.

Prijatie na II. stupeň VŠ štúdia v dennej forme prebieha výberovým konaním a úspešným ukončením I. stupňa VŠ štúdia študijného odboru Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, kde sa bude brať do úvahy vážený priemer za študijné výsledky za 3 roky, nešpecifické hodnotenie: účasť v ŠVOČ, v projektoch, na súťažiach.

Podmienkou pre zaradenie do prijímacieho konania v dennej forme je úspešné ukončenie I. stupňa VŠ v odbore LVM v zdravotníctve, odborná prax v niektorom z odborov laboratórnej medicíny v dĺžke trvania 1 roka dokladovaná zamestnávateľom ako zdravotný laborant s ukončeným bakalárskym stupňom

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov – 20.

 

Prijímanie uchádzačov pre I. stupeň VŠ štúdia v externej forme prebieha výberovým konaním na základe študijných výsledkov zo strednej školy. Podmienkou pre zaradenie do prijímacieho konania v externej forme je  ukončená stredná zdravotnícka škola, stredná priemyselná škola chemická, gymnázium alebo iná stredná škola laboratórne zameraná, odborná prax v niektorom z odborov laboratórnej medicíny v dĺžke trvania 3 roky dokladovaná zamestnávateľom. Predpokladaný počet prijatých uchádzačov – 50.

Prijímanie uchádzačov pre II. stupeň VŠ štúdia v externej forme prebieha výberovým konaním a úspešneým ukončením I. stupňa VŠ štúdia, kde sa bude brať do úvahy vážený priemer za študijné výsledky za 3 roky.

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov – 50.