• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve - Master of Public Health - MPH

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave ponúka špecializačný program „Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve - Master of Public Health – MPH“ pre zdravotnícke povolanie verejný zdravotník, sestra a zdravotnícky laborant.

Garantujúce pracovisko: Katedra verejného zdravotníctva FZaSP TU

Bližšie informácie:  PhDr. Kristína Grendová, PhD., kristina.grendova@truni.sk ,  033/5939424, 0904/205989

Termín podávanie prihlášok do: 15.8. 2020

  Prihláška na špecializačné štúdium – MPH

Ministerstvo zdravotníctva dňa 19.10.2015 priznalo Trnavskej univerzite, Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce, právo uskutočňovať akreditovaný špecializačný študijný program v špecializačnom odbore Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health / MPH.  

Špecializačné štúdium pre zdravotnícke povolania je súčasťou celoživotného vzdelávania podľa Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činnosti. Špecializačný odbor MPH vychováva odborníkov pre riadenie vo verejnom zdravotníctve, schopných analyzovať zdravotný stav obyvateľstva a identifikovať príčinu chorôb v populácii, formulovať a koordinovať priority štátnej zdravotnej politiky a uplatňovať metódy prevencie; aplikovať v praxi získané manažérske vedomosti a zručnosti so špeciálnym zameraním na manažment zdravia, zdravotníckeho zariadenia a ekonomického zabezpečenia zdravotnej starostlivosti a verejného zdravotníctva; projektovať a riešiť úlohy vyplývajúce z programov ochrany zdravia, vrátane ochrany zdravia pred žiarením, podpory zdravia a výchovy k zdraviu, získavať pre tieto ciele verejnosť. Špecializačné štúdium trvá tri roky a nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijných odboroch podľa Nariadenia vlády SR  č. 296/2010, Z.z.

Štúdium sa začína akademickým rokom podľa zostaveného študijného plánu a pozostáva z praktickej časti a teoretickej časti. Špecializačné štúdium sa ukončí špecializačnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba písomnej práce. Podmienkou zaradenia do štúdia je práca v zdravotníctve, preto sa bližšie určenie rozsahu a zamerania odbornej zdravotníckej praxe neurčuje.

Tento typ ďalšieho vzdelávania je prvým svojho druhu na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce a momentálne sme druhou vzdelávacou inštitúciou na Slovensku, ktorá bude poskytovať toto špecializačné vzdelávanie. Túto špecializáciu doteraz dlhodobo poskytovala iba jediná vzdelávacia inštitúcia na Slovensku a to Slovenská zdravotnícka univerzita.

V súlade s dlhodobým zámerom fakulty sa budú pripravovať žiadosti o akreditáciu aj ďalších špecializačných štúdií a certifikovaných činností pre zdravotníkov, ktoré sú taxatívne vymenované v prílohe č.4  Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v ďalšom znení.

  Vyhláška dekana č.5/2019 - MPH špecializačné vzdelávanie
  Vyhláška dekana č.5/2017 - MPH špecializačné vzdelávanie - ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
  Vyhláška dekana č.1/2020 - Úhrady za špecializačné štúdiá

 

Harmonogram štúdia pre akademický rok 2019/2020:

výučba v zimnom semestri:                     16.9. - 20.9.2019
výučba v letnom semestri:                       3.2. - 7.2. 2020
predloženie témy špecializačnej práce:   do 20.9.2019 (Mgr. Marcela Nováková)
termín odovzdania špecializačnej práce: 27.4.2020
obhajoby špecializačných prác:               17.6.-18.6.2020

  Rozvrh hodín

Dokumenty:

 

 

Bližšie informácie:

PhDr. Kristína Grendová, PhD.
kristina.grendova@truni.sk
033/5939424
0904/205989