• SK vlajka
 • EN vlajka
Department of Public Health
Department of Social Work
Department of Laboratory Testing Methods in Health Care
Department of Nursing Care
Workplaces

Vnútorný systém kvality

„Naša fakulta predstavuje jedinečné zloženie vzájomne spolupracujúcich vied o človeku. Takýmto človekom v zdraví aj v chorobe sa zaoberáme tak na úrovni jednotlivca, ako aj na úrovni komunity a tiež aj celospoločensky.

Smerujeme k špičkovej, renomovanej vzdelávacej inštitúcii, nadväzujúc na historické tradície Trnavskej univerzity založenej v roku 1635. Sme si vedomí nielen svojej vzdelávacej a vedeckovýskumnej úlohy, ale vzhľadom na to a preto plníme ako akademická inštitúcia svoje úlohy na poli spoločenskom, kultúrnom a mravnom“

( časť Vízia pripravovaného  dlhodobého  zámeru Fakulty  zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave na roky 2015-2020)

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce na Trnavskej univerzite v Trnave (ďalej len „TU FZaSP“) má budovaný vnútorný systém kvality  ako  integrálnu súčasť  systému kvality na univerzite. Ten sa postupne vytvára od roku 2012 na základe národných a medzinárodných rámcov hodnotenia kvality vysokých škôl ako aj v súlade s kritériami hodnotenia vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Slovensku a zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ciele univerzity v rámci Vnútorného systém kvality Trnavskej univerzity v Trnave (VSK), sú zamerané na:

 1. Prepojenie vzdelávania a výskumu
 2. Tvorbu, schvaľovanie, monitorovanie a pravidelné hodnotenie študijných programov
 3. Zabezpečenie kvality vysokoškolských učiteľov
 4. Monitorovanie a hodnotenie predmetov
 5. Kontrolu a monitorovanie pedagogického procesu formou hospitácií
 6. Dotazníkové prieskumy názorov relevantných cieľových skupín v oblasti vzdelávania: študentov, absolventov, zamestnancov
 7. Hodnotenie študentov
 8. Hodnotenie pedagógov
 9. Monitorovanie a hodnotenie  kvality v oblasti vedy a výskumu
 10. Monitorovanie a hodnotenie utvárania a udržiavania kapacít (partnerstiev) v oblasti medzinárodných vzťahov a spolupráce
 11. Podpora študentov a zapojenie študentov do vnútorného systému kvality
 12. Zabezpečovanie materiálnych, technických a informačných zdrojov na podporu vzdelávania študentov zodpovedajúcich potrebám študijných programov
 13. Zverejňovanie aktuálnych, objektívnych, kvantitatívnych a kvalitatívnych informácií o študijných programoch a ich absolventoch

Fakulta bola zaviazaná v rámci VSK ,rovnako ako všetky ostatné fakulty a univerzitné pracoviská:

 • v aplikačnej rovine napĺňať stanovené ciele v súlade so špecifikami pracovísk,
 • pravidelne, minimálne  raz za kalendárny rok,  vyhodnocovať svoju činnosť z hľadiska napĺňania cieľov vnútorného systému kvality,
 • prijímať účinné opatrenia podporujúce zvyšovanie kvality.