Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Stanovisko Kolégia dekana a Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave k prípadu nadobudnutia vysokoškolského titulu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, JUDr. Andreja Danka:

Vedenie fakulty a členovia Akademického senátu fakulty sa stotožňujú s obsahom vyhlásení slovenských vysokých škôl, jednoznačne odsudzujúcich bagatelizovanie prípadu spôsobu nadobudnutia vysokoškolského titulu predsedu NR SR, a tento spôsob nadobudnutia  jeho vysokoškolského titulu považujú za nezlučiteľný ako s ideou univerzity a akademického vysokoškolského vzdelávania, ako aj s kultúrnou úrovňou našej spoločnosti, patriacej do civilizovanej Európy.