• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Slávnostný akt imatrikulácie študentov prvých ročníkov

Dňa 25.9. 2019 sa na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave uskutočnil slávnostný akt imatrikulácie študentov prvých ročníkov. Prvákov privítal na akademickej pôde dekan Prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. v zastúpení prvej prodekanky doc. PhDr. Silvii Putekovej, PhD.

Na slávnosti zložili študenti imatrikulačný sľub, ktorým prisľúbili plniť si riadne povinnosti študenta Trnavskej univerzity v Trnave.

Prodekanka vo svojom slávnostnom príhovore zdôraznila, že imatrikulácia študentov je aj príležitosťou na zamyslenie sa nad tým, čo ich v živote čaká, na vytýčenie cieľov a prijatie predsavzatí, ktoré ich budú sprevádzať počas celého štúdia.

Popriala všetkým študentom, aby bola ich životná etapa spojená so štúdiom na vysokej škole naplnená činorodou prácou a hladom po vedomostiach a vzdelaní, lebo len vzdelaný a múdry človek môže získať ušľachtilé miesto v spoločnosti. A tiež, aby čas, ktorý prežijú na svojej alma mater, bol jedným z najkrajších období ich života...

slávnostný akt imatrikulácie študentov prvých ročníkov slávnostný akt imatrikulácie študentov prvých ročníkov