• SK vlajka
 • EN vlajka
Department of Public Health
Department of Social Work
Department of Laboratory Testing Methods in Health Care
Department of Nursing Care
Workplaces

Mgr. Katarína Molnárová Letovancová, PhD.

Mgr. Katarína Molnárová Letovancová, PhD.

E-mail: 
katarina.molnarova.letovancova@truni.sk
Telefón: 
+421 33 5939 430
Miestnosť: 
106

Mgr. Katarína Molnárová Letovancová, PhD. Je internou odbornou asistentkou na Katedre sociálnej práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Vo svojej výskumnej činnosti sa venuje problematike zdravotného postihnutia, včasnej intervencie, sociálnej práce v zdravotníctve ako aj problematike postavenia ľudí s duševným ochorením v spoločnosti. V súčasnosti je členkou projektového tímu APVV Analýza potrieb sociálnej služby v oblasti včasnej intervencie v podmienkach Slovenska. V minulosti bola zapojená do projektu APVV Identita sociálnej práce v kontexte Slovenska.


Rok získania titulu Mgr.: 2013
Rok získania titulu PhD.: 2016

 

Publikácie:

 1. Letovancová, Kovalčíková, Dobríková. 2017. Attitude of society towards people with mental illness: the result of national survey of the Slovak population. In: International Journal of Social Psychiatry. - ISSN 0020-7640. - Vol. 63, Issue 3, s. 255-260.
 2. Slaná, Hromková, Molnárová Letovancová. 2017. Včasná intervencia: vývoj, súčasný stav a teoretické východiská. [rec. Eva Mydlíková, Barbora Kováčová, Adéla Mojžíšová]. - 1. vyd. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave. - 198 s. [print]. - ISBN 978-80-568-0084-3.
 3. Slaná, M., Dobríková, P., Hromková, M., Letovancová, K. 2016. Social work in hospitals in Slovakia: current working conditions and difficulties in the view of professionals. In: Anaele Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. Sociologie şi Asistenţă Socială. ISSN 2065 – 3131. Vol 9, No 1, s. 81 – 98.
 4. Molnárová Letovancová, Schneiderová, Dobríková, Slaná, Hromková. 2018. Možnosti zvládania nezvratnej progresie Duchennovej muskulárnej dystrofie v procese zmierovania sa so smrťou z pohľadu rodiča. In: Onkologie. Hospicová a paliativní péče, SUPPLEMENTUM. Olomouc: Solen. ISBN 978-80-7471-246-3, s. 37-41.
 5. Molnárová Letovancová, Hromková, Slaná. 2018. Faktory ovplyvňujúce kvalitu života rodičov dieťaťa s DMO. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. Ružomberok: Verbum. ISSN 1336-2232. Roč. 17, č. 4,. s. 63-69.
 6. Hromková, Slaná, Molnárová Letovancová. 2018. Reflektovanie zmien života rodín detí s muskulárnou dystrofiou typu Duchenne očami samotných rodičov. In: Disputationes scientificae. Ružomberok: Verbum, ISSN 1335-9185.
 7. Slaný, J., Slaná, M., Hromková, M., Letovancová, K. 2015. Súčasný stav v oblasti služby včasnej intervencie v podmienkach Slovenska. In: Revue sociálnych služieb. 1338 – 1075. ročník 7, č. 2. 2015, s. 30 – 38.
 8. Slaná, Molnárová Letovancová, Hromková. 2017. Historický náčrt vývoja včasnej starostlivosti v podmienkach Slovenska. In: Revue sociálnych služieb. - ISSN 1338-1075. - Roč. 9, č. 2, s. 40-54.
 9. Hromková, Slaná, Molnárová Letovancová. 2017. Potreby rodín s deťmi so zdravotným postihnutím = The Needs of Families with Children with Disabilities. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok. - ISSN 1336-2232. - Roč. 16., č. 5, s. 85-98.
 10. Molnárová Letovancová, Dobríková, Slaná, Hromková. 2018. Quality of life in parents of children with cerebral palsy – a comprehensive overview. In: Book of Contributions from 5th International Conference Quality and its Perspectives: Multidisciplinary Approach to Patient Care. Pardubice: University of Pardubice, Faculty of Health Studies. ISBN 978-80-7560-149-0, S. 53-61.

 

Granty – projekty:

 • APVV-14-0646 – „Analýza potrieb sociálnej služby v oblasti včasnej intervencie v podmienkach Slovenska“. Trvanie projektu: 2015-2019. Poskytovateľ: MŠVVaŠ SR. Hlavný riešiteľ: prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., www.minedu.sk. (spoluriešiteľ)
 • APVV-0524-12 – „Identita sociálnej práce v podmienkach Slovenska“. Trvanie projektu: 1.10.2013 – 30.9.2017. Poskytovateľ: MŠVVaŠ SR. Hlavný riešiteľ: prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD., www.minedu.sk. (spoluriešiteľ)